Ocupació

Titol
logoconferencia

Un pla de xoc per a la creació d’ocupació i la sortida solidària de la crisi

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

A principis de 2015 no només ens trobem a Balears amb una situació que continua sent d’insuficiència d’ocupació, sinó que estan apareixent nous problemes com el de la precarització sense precedents de les condicions de treball, el creixement de l’atur de llarga durada,l’agreujament de l’atur juvenil i l’insòlit augment del nombre de persones aturades sense prestació de desocupació. Els Governs del PP no solament no han estat capaços de recuperar la pèrdua d’ocupació, sinó que, a més, deixen com a balanç un problema d’ocupació i atur d’ordre qualitatiu. De manera paral·lela, des de 2011 es ve sofrint una reducció dels salaris sense precedents en el període democràtic, fins al punt que els salaris de les noves ocupacions s’han situat amb un poder adquisitiu equivalent a l’existent a principis dels anys noranta. Davant aquesta situació d’emergència social a causa dels nivells de desocupació, tant el govern autonòmic com el central han efectuat una reducció dràstica dels pressupostos destinats a les polítiques laborals. S’ha passat d’una despesa efectiva de 95 milions l’any 2010, l’últim any sencer de Govern de Progrés a les Illes Balears, a una despesa, entre els anys 2012 i 2014, de 37 milions d’euros.

La taxa d’atur de les Balears continua en valors històricament alts, sent especialment preocupant la taxa d’atur juvenil, superior al 40%. D’altra banda, la taxa de cobertura per desocupació es troba en el tercer trimestre de 2014 en el seu valor històric més baix, 19%, evidenciant la regressió en els drets dels treballadors, ja que 8 de cada 10 aturats no cobren cap subsidi de desocupació.

En paral·lel, l’atur de llarga durada ja constitueix el 54,4% dels nostres aturats, quan en finalitzar la passada legislatura era del 37,6%, la qual cosa planteja el perill de la conformació d’una dualitat entreels nostres aturats, on els actualment aturats de llarga durada poden acabar cronificant-se. Entre aquests resulta especialment preocupant la situació d’aquells aturats amb càrregues familiars.

Davant aquest panorama de mancances per a les classes mitjanes i sofriments pels més febles, el Partit Socialista posa en relleu el seu compromís social amb una seqüència de mesures concretes:

 1. Les polítiques laborals passaran a ser un eix essencial i irrenunciable del nostre estat del benestar i suposaran, com a mínim, el 4% del pressupost autonòmic.
 2. Es posarà en marxa un Pla de xoc per a la creació d’ocupació, assegurant així una sortida solidària de la crisi. Estarà dirigit als col·lectius que han patit en major grau la crisi, amb l’accent posat en aturats de llarga durada, especialment els majors de 50 anys i amb càrregues familiars.
 3. Seran derogades totes les reformes laborals i de prestacions per a la desocupació posades en pràctica pels governs del PP.
 4. Serà reinstaurat un nou marc de governament que fomenti la participació institucional i la concertació amb els agents econòmics i socials.
 5. El SOIB es convertirà en una factoria d’ocupació: un veritable servei integral per al conjunt de la població en edat laboral.
 6. En el termini d’un mes després de la seva inscripció en el SOIB, tot aturat disposarà d’un diagnòstic de la seva situació i l’establiment d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció.
 7. El servei d’intermediació laboral ha d’establir-se com una veritable agència de col·locació de persones en atur, i ocuparà un paper central en la contractació al mercat de treball balear.
 8. Els recursos per a formació dels nostres aturats hauran de multiplicar-se. Es prioritzaran els recursos necessaris per a la consecució dels títols d’ensenyament bàsic i els de nivell tècnic més baix, que permetran accedir a una carrera formativa a tots aquelles persones que van abandonar els estudis sense accedir al títol d’ESO.
 9. Es promouran programes de segona oportunitat per als joves desocupats, un pla específic de formació per als nostres aturats en l’àmbit turístic i un altre per requalificar a aquells aturats que provenen de sectors en declivi, com la construcció.
 10. Serà articulat un programa mixt d’ocupació i formació per 5.000 aturats de llarga durada i amb càrregues familiars.
 11. S’estudiarà la factibilitat de proporcionar salaris de reinserció laboral per als col·lectius més vulnerables, i els aturats amb càrregues familiars i sense prestació per desocupació.
 12. Posarem en marxa un Pla d’eradicació de l’explotació laboral a través de la Inspecció de Treball, amb campanyes específiques i intensives per vigilar els contractes a temps parcial, el temps de treball i les hores extraordinàries.
 13. S’impulsaran fórmules d’autocupació, especialment per a col·lectius amb especial dificultat per trobar treball, tant per la inexperiència com per l’edat.
 14. S’implantaran programes específics per evitar la discriminació salarial en l’ocupació i en l’accés a la mateixa.