Territori

Titol
logoconferencia

Per garantir la pervivència i l’estabilitat del territori, el paisatge i el medi ambient

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

La crisi econòmica que es viu a Europa, Espanya i les Illes Balears, en gran mesura va esser provocada per la bombolla immobiliària i l’excessiu expansionisme territorial. Com a conseqüència de l’especulació sobre el territori, s’ha derivat una crisi no només social i democràtica, sinó també territorial i mediambiental.

A les Illes Balears, les polítiques ultraliberals desenvolupades pels governs del Partit Popular han desmuntat peça a peça tots els instruments urbanístics i territorials amb finalitats restrictives, per afavorir l’urbanisme “a la carta” (model Eurovegas). Ara per ara es donen noves expectatives urbanístiques a molts d’espais, que comprometen el seu futur, i que no serà fàcil tornar enrere.

Per redreçar la situació hem de posar en pràctica polítiques públiques amb un major nivell de sostenibilitat en les seves tres dimensions: econòmica, que garanteixi una major eficiència en l’ús del recursos; social, basada en la igualtat i en la redistribució de rentes; i mediam biental, per tal que deixem a les generacions futures un entorn natural millor que l’actual, al temps que reparem l’enorme dany que s’ha causat.

Els eixos d’aquesta nova política de reconducció es configuren, entre altres, en els següents punts:

 1. Proposarem un Pacte pel Territori per garantir la pervivència i estabilitat de polítiques consensuades sobre territori i paisatge, de lluita contra el canvi climàtic; i de gestió d’aigua, residus i habitatge.
 2. Reconvertirem l’estoc d’habitatges i infrastructures sobredimensionades, amb solucions que garanteixin l’accés a l’habitatge per part dels ciutadans.
 3. Practicarem l’adquisició pública d’habitatges protegits, amb l’increment del parc públic de lloguer, i establirem mecanismes pel lloguer social.
 4. Facilitarem l’accés dels joves a l’habitatge, fent així possible l’emancipació, a través de plans específics d’habitatge per a joves.
 5. Hi haurà mesures d’expropiació en casos de desnonament de l’habitatge habitual, o de l’espai en el que es desenvolupa l’activitat econòmica.
 6. A través de la Llei de Barris, apostarem per la intervenció en la ciutat consolidada front a nous desenvolupaments consumidors de nou sòl.
 7. Reconvertirem, a petita escala, els espais turístics amb majors necessitats a través de la iniciativa conjunta entre sector públic i privat.
 8. Afavorirem el desenvolupament dels sectors econòmics emergents, ubicant-los a l’interior dels teixits urbans per aprofitar les sinèrgies que puguin generar.
 9. Garantirem la conservació dels sòls agraris i les zones rurals, evitant que es continuïn convertint en zones urbanes de baixa densitat i afavorint-hi la recuperació de l’activitat agrícola.
 10. Practicarem una protecció radical dels espais naturals com a infrastructures verdes per a una millor qualitat de vida de les persones.
 11. Consolidarem la Xarxa de Parcs Naturals i els ampliarem en alguns casos, com és el de sa Dragonera, o el del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, multiplicant per 10 la seva superfície marina i convertint-lo en el major parc nacional d’Europa.
 12. En una aposta pel transport públic, millorarem la xarxa de busos interurbans i acabarem la xarxa ferroviària a Mallorca (Tren de Llevant i Tramvia de Palma).
 13. Posarem en pràctica un Pla de Mobilitat Urbana per a la reducció dels viatges en transport privat, afavorint els modes col·lectius i no motoritzats.
 14. Incentivarem l’ús de les renovables a les instal·lacions públiques i habitatges que permetin tendir cap a les emissions 0 de CO2. Hi haurà un desmantellament progressiu de la central tèrmica d’Es Murterar a Alcúdia.
 15. Un nou Pla Hidrològic garantirà la conservació dels aqüífers, la gestió eficient de l’aigua gravant fiscalment els consums abusius i promovent mesures d’estalvi i eficiència. Evitarem la privatització dels serveis municipals d’aigua i apostarem per la recuperació de la seva gestió pública.
 16. Un nou Pla de Residus facilitarà la reducció progressiva de la incineració i dels abocadors en favor de la reducció, la reutilització i el reciclatge.
 17. Exercirem accions públiques per tal de no permetre el tall de subministraments bàsics com l’electricitat o l’aigua a famílies en situació econòmica insostenible.