Sanitat

Titol
logoconferencia

RECONSTRUIR UNA SANITAT PÚBLICA,UNIVERSAL, GRATUITA I EFICIENT

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

Els Governs del PP han practicat abusives retallades i reformes amb un clar component ideològic: incentivar assegurances privades, deixar de finançar anticonceptius, privatitzar directament l’atenció sanitària, eliminar l’atenció sanitària universal, imposar copagament a les capes més febles de la societat, com ara els pensionistes o proposar una llei d’avortament que ens torna 35 anys enrere com a mínim, entre d’altres. I sobretot, hem comprovat com s’ha minvat el pressupost destinat a sanitat que torna a ser el més baix d’Espanya amb molta diferència. Mentre que la mitjana està per damunt dels 1.400 euros per habitant a les nostres Illes no arriba ni a 1.200 euros per persona.

El PSIB-PSOE no és resigna davant aquest esfondrament de la sanitat pública, situa la salut com un dret fonamental de les persones i proposa, més de cent accions concretes, entre les quals, cal destacar:

 1. Facilitar de manera immediata la targeta sanitària a totes les persones residents a la nostra Comunitat Autònoma.
 2. Eliminar el copagament establert a totes aquelles persones amb situació de dependència o amb rendes mínimes.
 3. Establir un nou decret de garanties de demores màximes per llista d’espera quirúrgica amb un període inferior a sis mesos i per consultes externes inferior a 60 dies.
 4. Establir un temps màxim d’espera davant la sospita raonada de neoplàsia maligna de 30 dies, des de la sospita en consulta del metge de família fins la resolució. S’inclouran les neoplàsies de colon, mama, pulmó i sospita de melanomes.
 5. Elaborar i consensuar amb els professionals i pacients un reglament que permeti facilitar la lliure elecció de professional prèvia sol·licitud i una segona opinió per determinats procediments.
 6. Instaurar consultes d’horabaixa de metge de família, metge hospitalari, infermera i pediatra.
 7. Facilitar la consulta i el seguiment telemàtic per part dels professionals d’atenció primària.
 8. Publicació trimestral del nombre de pacients en llista d’espera i dels dies d’espera de mitjana per les diferents especialitats i centres.
 9. Mantenir la píndola del dia després com a prestació.
 10. Potenciar, adequar i implementar el Pla de cribatge per a la prevenció de les neoplàsies de mama i cèrvix uterí.
 11. Integrar la interrupció voluntària de l’embaràs en els supòsits legals, a la sanitat pública.
 12. L’ oferta privada actuarà de manera complementària, és a dir, només es realitzaran concerts quan el Servei de Salut no pugui mantenir el nivell de assistència.
 13. Potenciació de la central de compres del Servei de Salut.
 14. S’Impulsaran les consultes telefòniques i aprofitaran les TIC pel seguiment de les patologies cròniques.
 15. Es desenvoluparan les unitats d’atenció a la patologia dual i les unitats d’atenció a les drogodependències, alcoholisme, ludopaties i les socio-addiccions (addicció a la xarxa d’internet, al mòbil, etc…), tant des del punt de vista ambulatori com d’hospitalització.
 16. Es continuarà amb el desenvolupament de les estratègies per aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària, des de la granja a la taula.
 17. Es proposarà, consensuarà i definirà reglamentàriament la possibilitat de compra directa de fàrmacs per l’ús del Servei de Salut de les Illes Balears.
 18. Els equips directius seran elegits en base a criteris professionals.