Educació

Titol
logoconferencia

Educació pública, equitativa, de qualitat i laica, al servei de la societat

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

El nostre sistema educatiu necessita reformes i profundes, però consensuades. Calen reformes del i per al segle XXI. La societat necessita ciutadans formats i no súbdits amb baixes qualificacions educatives. La política de retallades del Govern del PP estan produint unadisminució sense precedents en el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats. Per això, el PSIB-PSOE seguirà lluitant per consolidar i millorar una escola inclusiva, igualitària, intercultural i plural, dotada
dels recursos humans i materials necessaris per oferir una educació de qualitat que permeti l’èxit escolar de tot l’alumnat sigui quina sigui la seva situació personal socioeconòmica, de procedència, lloc de residència, etc.

La situació actual de l’educació a les Illes Balears ens ha de dur a la defensa de la realització d’un Pacte per a l’Educació. Aquest pacte tindrà un plantejament a mig i a llarg termini que es complementarà amb un Pacte d’Urgència atès el moment actual. Han de col·laborar tots els sectors implicats i aprovat pels grups polítics parlamentaris.

Entre les nombroses accions proposades pel PSIB-PSOE també cal destacar:

 1. Derogarem i substituirem el TIL (Tractament Integral de Llengües) per un nou sistema basat en el consens lingüístic escolar amb l’objectiu final de què els alumnes siguin competents en el domini del català, del castellà i de l’anglès o d’una altra tercera llengua.
 2. Per tal de dur a la pràctica el principi d’igualtat, hi haurà una distribució equitativa de l’alumnat immigrant en centres públics i privats concertats.
 3. El nostre compromís és tornar assolir per a l’educació el 5% del PIB, de forma progressiva, i un augment fins arribar als nivells de la UE.
 4. Elaborar un mapa consensuat de zonificació i de noves infraestructures educatives, així com un pla de rehabilitació i modernització de les existents.
 5. Derogarem les cessions de terreny públic per a la construcció de centres privats o concertats. Es denegaran els concerts als centres que segreguin per sexes.
 6. Matrícula única durant tota l’escolarització, crearem centres integrats d’educació infantil, primària i secundària.
 7. Establir un model de carrera professional dels docents que tingui en compte i incentivi la major implicació en la milloradels resultats de l’alumnat.
 8. Donarem als consells escolars dels centres la màxima capacitat per a la participació efectiva de famílies, alumnat, professorat i centres.
 9. Garantirem els serveis de qualitat suficients per a la permanència en el centre abans i després de l’horari escolar. Així com l’existència de menjadors.
 10. S’implantaran sistemes sostenibles d’adquisició de llibres de text.
 11. Incrementarem la inversió en beques. Ningú ha de deixar els estudis per motius econòmics. El rendiment acadèmic no serà determinant per accedir a una beca.
 12. Tornarem la Formació Professional en el lloc que ocupava i que la LOMCE ha eliminat – fent-la més accessible al conjunt de la població.
 13. Ampliarem les opcions formatives per als joves fóra del sistema educatiu, sense la titulació de Graduat/da en ESO, amb una garantia de formació fins el 18 anys.
 14. Els centres educatius estaran informatitzats, en xarxa i amb recursos actualitzats. Molts dels llibres podran ser substituït per plataformes digitals, que suposen una reducció significativa de despesa per a les famílies.
 15. Defensem un sistema universitari robust, innovador i capdavanter com un dels vectors per al canvi de model productiu. Una Universitat que s’avanci amb projeccions de futur. Un model més obert i emprenedor, aprofundint per això en la autonomia universitària i la rendició de commptes.