Economia productiva

Titol
logoconferencia

Un impuls al turisme i a l’economia productiva

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

És evident que l’economia de futur passa, obligatòriament, per la diversificació de sectors, però hem de tenir en compte el propi turisme és un component diversificatiu que obri nous camps a la innovació, a la investigació, a les noves tecnologies i a tot un nou ventall de possibilitats econòmiques que composen un terreny abonat per la productivitat balear.

No hi cap dubte de que el sector de serveis es troba avui davant una cruïlla que marcarà el futur econòmic al voltant del oci. És, per tant, el
moment d’operar una redifinició del model per adaptar-lo a les noves circumstàncies.

Hem d’aplicar els esforços en afegir més valor als nostres productes turístics, ja què existeix un nombre suficient de consumidors a Europa disposats a pagar un poc més per gaudir d’un producte millor. No es tracta de intentar atreure únicament als visitants d’un poder adquisitiu elevat, es tracta de retenir a les classes mitjanes europees que estan disposades a pagar un “plus” per una millor oferta, diferenciada, diversa, més segura i propera. Es tracta d’arribar, amb l’oferta de nous productes, a un sector de demanda interessat que tradicionalment no havíem explotat.

La millora de la nostra producció industrial mitjançant la innovació ha de ser un corol·lari per tots els altres sectors productius bàsics: el comerç, la indústria, l’agricultura i la pesca. Atenent a aquest fet, es proposa tot un seguit d’iniciatives:

 1. La qualitat turística com estratègia ha de substituir al preu com a únic factor de competitivitat. En paral·lel, les polítiques i accions de millora i revalorització del medi ambient han de substituir l’estratègia del consum indiscriminat de recursos.
 2. La diversificació de productes turístics ha de ser estratègia bàsica per la millora de l’oferta i la reducció de l’estacionalització.
 3. Passar d’una política d’augment de places turístiques a una altra de contenció de l’oferta.
 4. Liderar el repte tecnològic i científic del turisme, mitjançant la potenciació de l’Escola d’Hoteleria de la UIB amb l’augment de la implicació del sector privat.
 5. Regulació del tot inclòs: en el sentit de fixar i exigir una ratio entre places turístiques i treballadors fixos, d’acord amb els agents socials; un mínim de tres estrelles; plans de qualitat.
 6. Nova regulació dels lloguers turístics.
 7. Un pla de temporada baixa per a potenciar altres productes per tal d’incrementar el percentatge de places obertes sobre existents, i alhora, augmentar l’ocupació i els ingressos directes i indirectes del turisme.
 8. Les Illes Balears necessiten d’unes connexions aèries i marítimes suficients en quant a rutes, freqüències i capacitat. Hem de garantir el transport de persones i mercaderies, promoure l’accés a la igualtat d’oportunitats, dinamitzar l’economia i afavorir l’eixamplament de la temporada turística i la millora de la
  qualitat de l’oferta.
 9. Hem d’incorporar una tarifa única i universal de 30 euros en els vols intesinsulars (tot suprimint el descompte de resident,
  que aniria destinat a compensar la companyia operadora) que impulsi la competitivitat industrial, comercial i turística. Aquesta modificació significaria endemés un important estalvi per a la Comunitat.
 10. Exigim el manteniment de la titularitat i la gestió pública dels aeroports de les Illes Balears, amb la màxima capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i financera per part del Govern, dels Consells Insulars i amb la participació de les entitats i associacions econòmiques i socials més representatives.
 11. Aprovar un Pla Estratègic específic per a cadascuna de les Illes Balears destinat a incrementar la competitivitat de la indústria nàutica.
 12. Promourem que els establiments comercials s’han d’instal·lar dins la trama urbana consolidada en front als desenvolupaments a les perifèries.
 13. Exigirem als grans equipaments comercials que afrontin les inversions necessàries per evitar la congestió de tràfic i altres costs socials i mediambientals que no estiguin supeditades a operacions immobiliàries.
 14. Tenim a punt un Pla Industrial per a la pròxima dècada que readapti a les noves realitats tecnològiques les produccions tradicionals i que doni facilitats i empenta a les noves iniciatives que tenguin demanda en el món globalitzat.
 15. Un objectiu: assolir el 0,5% sobre el PIB a I+D+i. En aquest sentit el “Pla de Ciència” esdevindrà un instrument clau en la definició de les estratègies per rendibilitzar al màxim l’increment inversor.
 16. Abordarem la segona fase del Parc Bit de Mallorca i la construcció del de Menorca.
 17. Constituirem i consolidarem un veritable Servei Econòmic Exterior de les Illes Balears, en línia amb les principals economies europees. Per això impulsarem el Pla d’internacionalització de l’Empresa Balear.
 18. Assegurarem la continuïtat de les explotacions agràries com eina bàsiques del desenvolupament econòmic en el mon rural i de l’equilibri territorial ; amb el suport a la subscripció de contractes territorials d’explotació, que pretendran fomentar el desenvolupament i manteniment d’usos sostenibles en el sector.
 19. Potenciarem clubs de productors potenciant els productes que pertanyen a D.O.(denominacions d’origen), IGP (indicació geogràfica protegida), marques de qualitat i agricultura ecològica , reconegudes per l’administració. Totes les rutes estaran lligades a plans turístics.
 20. Proposem declarar la ramaderia i l’agricultura ecològica sectors estratègics de les Illes Balears.
 21. Fomentarem les explotacions comunitàries de la terra a través de formules associatives, cooperatives i sat’s, que permeti una major rendibilitat.
 22. Es millorarà la comercialització dels productes de la mar, mitjançant les marques, precintes i distintius.
 23. Instarem a l’aprovació d’un Règim Especial per a les Illes Balears en matèria energètica ambiciós i realista, que doni resposta a les exigències i les demandes de la ciutadania i l’empresariat balear.
 24. Rebutjam de forma rotunda les propostes de prospeccions que van a la recerca de combustibles fòssils tant pel que fa a la recerca de gas d’esquist (mitjançant la tècnica denominada fracking) com les de petroli al llarg de la mediterrània occidental.