Cultura i esports

Titol
logoconferencia

LA CULTURA COM EINA D’EMPODERAMENT PERSONAL I COL·LECTIVA

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

Una política cultural progressista ha de fomentar l’esperit crític dels ciutadans davant els esdeveniment que ocorren en la vida social de la comunitat, fomentar la participació social, contribuir a la creació d’un teixit cultural democràtic i democratitzar l’accés a la cultura. Ha d’esdevenir un factor de transformació social i d’integració. En definitiva, la cultura ha d’esdevenir un element d’empoderament personal i ciutadana.

La cultura al nostre país passa per moments extremadament complicats a conseqüència bàsicament de tres factors: la crisi econòmica, el canvi de model de producció i consum derivats del paradigma digital i les mesures dutes a terme pels governs del Partit Popular.
La cultura s’ha de contemplar també des del vessant econòmic. Hauria de passar a ser un sector estratègic per sortir de la crisi. S’han d’agilitzar les línies de crèdit oficial a la cultura i innovar en les fonts de finançament d’associacions, equipaments i esdeveniments culturals.

Del catàleg d’iniciatives de l’àmbit cultural cal destacar les següents:

 1. Serà precisa una nova Llei de Mecenatge en la recerca de nous sistemes de finançament. També afavorirem una política fiscal que afavoreixi un IVA superreduït per a tots els productes culturals.
 2. Pel que fa a les Arts Visual s’estructurarà el sector per ordenar i equilibrar les relacions entre museus, centres d’art, artistes, galeristes i crítics amb una visió global del sector. Es defi-niran prioritats i s’establirà un marc de relació entre el sector públic i el privat.
 3. S’establirà una nova política de subvencions amb una característica principal: la igualtat d’oportunitats.
 4. Un conjunt d’iniciatives promouran el llibre com un bé cultural. També s’aplicaran mesures especials de protecció i foment de la indústria cultural en el seu conjunt.
 5. Crearem les condicions per assegurar el major accés al llibre i la lectura Articularem un pla de lectura y consolidarem el rol de la biblioteca pública com a factor d’integració econòmica, social, cultural.
 6. Treballarem per a reparar el dany ocasionat a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears per les màximes institucions illenques governades pel PP – Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.
 7. Pel que fa a les arts escèniques a Mallorca, defensarem el model de constituir una gran mancomunitat de teatre en què el Teatre Principal, sigui la seu. Així aconseguirem fer una programació única, donar una millor qualitat i aconseguir abaratir
  la programació.
 8. D’acord amb el que contempla la Llei de Museus de les Illes Balears del 2003, es vertebrarà una autèntica Xarxa de Museus a cadascuna de les Illes i interconnectada entre elles.
 9. Es desenvoluparà una política arqueològica de caràcter integral que recercarà una major rendibilitat social en les inversions.
 10. Cal un nou diàleg entre el sector de Patrimoni (i cultural en general) i el sector turístic per tal de desenvolupar estratègies conjuntes.
 11. Una nova Llei audiovisual garantirà la necessitat de consens en el model televisiu d’IB3, que haurà de recuperar l’objectivitat informativa, la preeminència dels criteris professionals i una programació d’entreteniment de qualitat. Un contracte-programa controlarà la despesa.
 12. Es posarà especial esment en el suport de la producció audiovisual i al cinema, d’entrada amb el compliment de les obligacions d’IB3 i altres normatives estatals.
 13. Mantindrem en vigor la Llei de Mínims i recuperarem els articles derogats de la Llei de Normalització Lingüística, per tal de donar un caràcter de normalitat a l’ensenyament del català a les escoles alhora de reforçar el seu caràcter vehicular.
 14. Revisarem la Llei de Funció pública en el sentit que el coneixement del català sigui un requisit i no un mèrit per als funcionaris.
 15. S’estudiarà la possibilitat de creació d’un Institut de les indústries culturals donada la importància creixent d’aquest sector tant des del punt de vista econòmic com de la cultura mateixa.
 16. Es proposarà als consells insulars la creació d’un Consell de les Arts i la Cultura com a òrgan assessor, com observatori i com instrument impulsor de la cultura en general.

 

L’ESPORT COM A BENESTAR CIUTADÀ EN UN MARC DE PROJECCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

La importància que l’esport comporta per a la població resident i per a l’activitat turística és innegable i, si bé existeixen desajustaments a corregir, la relació turisme-esport obri un ventall d’oportunitats. En aquest marc, a continuació figuren algunes de les mesures a prendre.

 1. Revisarem el catàleg de Formació Professional i dels Postgraus de la UIB per tal d’incorporar especialitats relacionades amb l’esport: guies senderistes, tècnics nàutics, especialistes en instal·lacions esportives.
 2. Practicarem un nou Pla de senyalització de la pràctica esportiva a l’aire lliure, que ha d’incloure suports multimèdia.
 3. Dissenyarem un marc per a afavorir la col·laboració entre la iniciativa pública i la privada per les instal·lacions esportives. Promourem especialment la participació del sector turístic.
 4. Les instal·lacions escolars s’han d’obrir a l’usuari i en la mesura possible als no residents en període extraescolar.
 5. Projectarem a l’exterior els centres de tecnificació existents amb els millors tècnics i serveis complementaris. La iniciativa de Rafael Nadal a Manacor en serà un referent d’interès general per a les Illes Balears.